Return and Delivery 2021

Leveringsvilkår / Shipping Policy

Gratis levering på alle ordre  * Free Shipping on all orders*

 

Levering til norske adresser – utenom Svalbard:

Normal leveringstid er 1-6 hverdager. 

For levering i Norge skjer leveringen med Posten/Bring. Du vil motta en email med pakkereferanse.
På ordrekvittering din finner du link til sporing av din pakke, slik at du kan følge pakken din frem til utleveringsstedet.

Transportskade eller pakke som ikke kommer.
Om varen blir skadet eller borte under transport til kunden, må du kontakte oss innen 48 timer etter at du har oppdaget evt. skade/avvik. En eventuell skade på pakken må meldes i fra til utleveringsstedet slik at skaden blir registrert hos Posten.

Se her for mer informasjon  

* Gratis frakt gjelder kun fullprisvarer og ikke salgsvarer. Gjelder heller ikke med andre kampanjer med mindre det er informert. 

Delivery to Norwegian addresses - not including Svalbard. 

Normal delivery time is 1-6 business days.
For delivery in Norway is carried out by Posten / Bring. You will receive an email with a package reference number.
On your order receipt, you will find a link to track your package, so that you can follow your package to the delivery point.Transport damage or package that does not arrive.
If the item is damaged or lost during transport to the customer, you must contact us within 48 hours after you have discovered any damage / deviations. Any damage to the package must be reported to the delivery point so that the damage is registered with Norway Post.

Click here for further information

*free shipping does not apply to sales and clearance products. Does not apply with other sales campaigns unless otherwise informed. 


Vilkår for retur / Return Policy

Det er lov å ombestemme seg!

Du skal være trygg ved kjøp av produkter i vår online butikk. Vi har en 14-dagers åpent kjøp i henhold til norske lover. 

Ditt tilgodehavende blir overført til kredittkortet du brukte i nettbutikken vår. 


Vi jobber kontinuerlig med å sikre at vi produserer og selger plagg av høyeste kvalitet på markedet. Hvis du opplever kvalitetsproblemer med produktet ditt, reparerer vi gjerne produktet ditt, eller i noen tilfeller bytter det ut mot et nytt. Vær oppmerksom på at dette ikke inkluderer problemer eller skader/feil som ikke er fabrikasjonsfeil og / eller dårlig stell av plagget.

Loing / Nupping
Nupping forekommer naturlig i ullplagg da kortere ullfibre finner veien til overflaten pga friksjon som oppstår og det dannes derfor små "ullballer" på overflaten av tøyet når tøyet blir brukt. Det er en vanlig misforsåelse at nupping er ensbetydende med dårlig kvalitet, men slik er det absolutt ikke og regnes heller ikke som en mangel - derfor aksepterer vi heller ikke retur på grunn av nupping. Nupping vil avta med tiden, og ved å bruke en kashmirkam vil disse ballene holdes i sjakk. Vi anbefaler ikke bruk av batteridrevne nuppefjernere da dette ikke nødvendigvis gir god resultat fordi fibrene kuttes. 

Salg
Salgsartikler vil ikke bli byttet med mindre det foreligger en avtale mellom deg og Ayo Oslo.

 

Gyldig retur
En gyldig retur / bytte forutsetter at varen er ubrukt og ikke har blitt vasket. Produktet må være i samme tilstand som da du mottok det, all emballasje, merkevarer og prislapper må ikke fjernes fra den opprinnelige plasseringen på plagget, merkestrengen må være intakt, og produktet må ikke ha blitt brukt eller vasket. Varer med sminkemerker, flekker, rifter, rifter og andre uregelmessigheter forårsaket av kunden, anses ikke for å være originale og kan ikke returneres. Kontakt oss på hello@ayooslo.com hvis du er i tvil.

Vi vil refundere verdien på de returnerte varene minus returgebyret på 100 NOK. Som en liten bedrift gjør vi vårt beste for å dekke de fleste kostnadene, og beløpet over går til å dekke returgebyrer knyttet til betalingstransaksjonene (fra og tilbake til deg) gjennom våre betalingsleverandører og returfrakt.

Følg disse retningslinjene for enkel retur:

1. Skriv ut returskjemaet her og fyll ut skjemaet.
2. Forsikre deg om at plagget oppfyller vilkårene for gyldig retur nevnt over.
3. Forsikre deg om at produktet er trygt pakket, da du er ansvarlig for produktet til varen kommer frem til oss.

Det kan oppstå ekstra kostnader hvis retur ikke overholder retningslinjene våre. I slike tilfeller vil ekstra kostnader som kan oppstå bli trukket fra kundens refusjon.

Frakt av ordrer er en kostbar aktivitet med miljøpåvirkning, som en liten start-up bedrift anmoder vi alle kunder å ta seg god tid til å dobbeltsjekke at de bestiller riktig størrelse og farge / stoff.

LEVERINGSINFORMASJON NØYAKTIGHET OG ANSVAR
Kunder som bestiller fra nettstedet vårt er ansvarlige for å gi oss riktig informasjon om identitet, navn, adresser og relevant informasjon for at vi skal kunne levere ordren og fullføre salget. Ekstra kostnader, ansvar eller problemer som oppstår som følge av feilstavinger, manglende informasjon, feil eller feil informasjon blir fakturert til kunden.

Ta kontakt hvis du lurer på noe ved å sende oss en email til hello@ayooslo.com.

You're allowed to change your mind!

Rest assured when buying products in our online store. We have a 14-day money back purchase policy in accordance with Norwegian law.

Your receivable will be transferred to the credit card you used in our online store.

We work continuously to ensure that we produce and sell garments of the highest quality on the market. If you experience quality issues with your product, we are happy to repair your product, or in some cases replace it with a new one. Please note that this does not include issues / defects that are not manufacturing defects and / or poor care of the garment.

Pilling
Pilling / Fuzzballs occurs naturally in wool garments as shorter wool fibers find their way to the surface due to friction that occurs and therefore small "wool balls" are formed on the surface of the garment when the garment is used. It is a common misconception that pilling is due to poor quality, but this is certainly not the case and thus not considered a defect either - therefore we do not accept returns due to fuzzballs / pilling. Pilling will decrease over time, and by using a cashmere comb, these balls will be kept in check. We do not recommend the use of battery-powered fuzzball removers as this does not necessarily yield good results because the fibers are cut away instead of being carefully removed. 

Sales / clearance items
Sales items will not be exchanged unless there is an agreement between you and Ayo Oslo.

Valid return
A valid return / exchange assumes that the item is unused and has not been washed. The product must be in the same condition as when you received it, all packaging, brands and price tags must not be removed from the original location on the garment, the hangtag string must be intact, and the product must not have been used or washed. Items with make-up marks, stains, tears, rips and other irregularities caused by customers are not considered original and cannot be returned. Contact us at hello@ayooslo.com if in doubt.

We will refund the value of the returned items minus the return fee of 100 NOK. As a small business, we do our very best to cover most costs, and the aforementioned amount goes to cover return fees related to the payment transactions (from and back to you) through our payment providers and return shipping.

Follow these guidelines for an easy return:

1. Print the return form here and fill out the form.
2. Make sure that the garment meets the conditions for valid return mentioned above.
3. Make sure that the product is securely packed, as you are responsible for the product until the item arrives to to our premises.

Additional charges may apply if returns do not meet our guidelines. In such cases, additional costs that may arise will be deducted from the customer's refund.

Shipping orders is an expensive activity with an environmental impact, as a small start-up company we ask all customers to take the time to double check that they are ordering the right size and color / fabric.

DELIVERY INFORMATION ACCURACY AND RESPONSIBILITY
Customers who order from our website are responsible for providing us with the correct information about identity, names, addresses and relevant information so that we can deliver the order and complete the sale. Additional costs, responsibilities or problems that arise as a result of misspellings, missing information, errors or incorrect information are invoiced to the customer.

Get in touch if you have any questions by sending us an email to hello@ayooslo.com.