Prize Draw Terms & conditions

GENERAL PRIZE DRAW TERMS

This text will follow in Norwegian. 


The following general terms and conditions apply to all prize draws, promotions, prize competitions regardless of platform, implemented by Ayo Oslo. Competitions may be subject to additional terms that will be made available at the time.

GENERAL

It is free to enter in prize draws, and independent of purchase of goods. By participating in the contest, participant accepts the General Terms and Conditions set forth by Ayo Oslo. Employees of Ayo Oslo, as well as persons living in the same household, can not participate in prize draws. A participant in the prize draw is the person who owns the email address specified at registration to the prize draw. Ayo Oslo reserves the right to exclude late, incomplete or multiple registrations, or registrations made by third parties or agents. Ayo Oslo reserves the right to exclude the person from the prize draw if these Terms and Conditions are not followed.

Participant is excluded from the prize draw should it occur that the participant has made use of illegal aid or otherwise acquired advantage through manipulation. In such cases, the contestant will waive his/her rights to the prize and the prize will be demanded to be returned to Ayo Oslo. Ayo Oslo undertakes to comply with the regulatory bodies for the protection of personal data. Collected data is therefore treated as confidential.

AWARDS

Awards are described in the individual prize draw. Awarding of prizes takes place among the participants who have entered the prize draw by filling out the subscription form or who otherwise meet the requirements for participating in the prize draw. The award will only happen if all the information entered is complete and correct. The prize draw ends on the date specified by the relevant prize draw, unless otherwise stated.

The winner will be contacted by using the information indicated at registration for the prize draw. The winner shall within 30 days confirm receipt, and provide any missing information to Ayo Oslo. If failure to comply, Ayo Oslo will appoint a new winner of the prize draw.

Simultaneously, with the acceptance of the prize, the winner permits Ayo Oslo the use to publish his / her first and last name, place/country (but not address, telephone and email) in advertising in connection with the prize draw.

Prizes can not be exchanged for cash and prizes cannot be transferred to another winner.

The winner accepts any necessary changes with regards to the prize, which is contingent on factors beyond Ayo Oslo sphere of influence. The prize will be sent to the winner pr. post to the address indicated at registration. The winner will assume all responsibility and risk for the prize after it has been handed over to our shipping fulfiller. Ayo Oslo will not be held responsible for any damages incurred in connection with the delivery.

Ayo Oslo reserves the right to (i) cancel and/or withdraw/suspend Competition and/or (ii) amend these Terms, at any time without notice. Ayo Oslo reserves the right to suspend the prize draw in whole or in part if there is difficulty that endangers the integrity of the Contest. It should especially be made use of this option in cases where technical reasons, for example, virus in the computer/IT system, manipulation, error in hard- or software, force majeure or legal reasons why prize draw cannot be implemented in the prescribed sound manner. Ayo Oslo can demand compensation for the arisen damage, if such an interruption of the prize draw is caused by a participant; behaviour. In the event of a cancelled prize draw and if the prize draw resumes, information will be posted on the platform where the prize draw is held.

FOR INSTAGRAM

Participants are required to have created a profile when participating in contests/prize draws on Instagram. Participants can not participate from other devices or platforms, and not by mail. It is required that participants set their settings so that Ayo Oslo have the opportunity to draw a winning picture through participant´s profile photos. That way, Ayo Oslo, because of the technical setup with Instagram, is not allowed to see the pictures that are uploaded to a private profile.

Ayo Oslo reserves the right to report images of offensive character, as well as to exclude participants uploading offensive images or suspected cheating.

Contests held by Ayo Oslo on Instagram is neither sponsored by or affiliated with Instagram.

FOR FACEBOOK

By participating in prize draw on Facebook, it is required that the participant has a Facebook profile. Participants can not participate from other devices or platforms, including e-mail. Ayo Oslo uses an external application for Facebook prize draws, and is therefore not associated with Facebook.

Ayo Oslo reserves the right to remove photographs of offensive character, as well as to exclude participants uploading offensive images or suspected cheating.

GENERELLE KONKURRANSEBETINGELSER

Nedenstående generelle konkurransebetingelser gjelder for alle konkurranser, uansett plattform, som gjennomføres av Ayo Oslo. Konkurranser kan være underlagt ytterligere vilkår som vil bli gjort tilgjengelig på det tidspunktet.

GENERELT

Det er gratis å delta i konkurransene, og derfor også uavhengig av kjøp av varer eller tjenester.

Ved å delta i konkurransen aksepterer deltakeren de generelle konkurransebetingelsene som er utarbeidet av Ayo Oslo.

Ansatte hos Ayo Oslo, samt personer som bor i samme husstand, kan ikke delta i konkurransene.

En deltager i konkurransen er personen som eier e-postadressen som er angitt ved påmeldingen til konkurransen. Ayo Oslo forbeholder seg retten til å ekskludere sene, ufullstendige eller flere registreringer, eller registreringer fra tredjepart eller agenter. I tilfelle disse betingelsene ikke blir overholdt, forbeholder Ayo Oslo seg retten til å ekskludere personen fra konkurransen.

Skulle det skje at deltakere har gjort bruk av ulovlige hjelpemidler eller på annen måte skaffet seg fordeler ved manipulasjon, utelukkes deltakerne fra konkurransen. I slike tilfeller kan gevinster etterfølgende frakjennes og forlanges tilbakelevert til Ayo Oslo. Ayo Oslo forplikter seg til å overholde bestemmelsene for beskyttelse av personopplysninger og medielovgivningen.

Innsamlet data behandles derfor fortrolig.

PREMIER

Det tildeles kun de premiene som er beskrevet i den enkelte konkurransen. Tildeling av premier foregår blant de deltakerne som selv har meldt seg på konkurransen ved å fylle ut påmeldingsformularen eller som på annen måte oppfyller kravene for deltagelse i konkurransen.

Tildelingen skjer bare dersom alle opplysningene er angitt fullstendig, forståelig og riktig.

Konkurransen slutter på det tidspunktet som er angitt ved den aktuelle konkurransen, m.m. annet er informert.

Det tas direkte kontakt til vinneren av en premie ved å bruke de opplysningene som er angitt ved påmeldingen til konkurransen. Etter å ha mottatt beskjed om å ha vunnet skal vinneren innenfor en frist på 30 dager bekrefte mottakelsen, og oppgi eventuelle manglende opplysninger til Ayo Oslo. I motsatt tilfelle er Ayo Oslo berettiget til å utnevne en ny vinner av konkurransen. Samtidig med aksepten av gevinsten gir vinneren tillatelse til at hans/hennes fornavn og etternavn og ev. sted/land (men ikke adresse, telefon og e-post) brukes i reklamesammenhenger og offentliggjøres av Ayo Oslo.

Premier kan ikke byttes inn til kontanter, og premiene kan heller ikke overdras til en annen vinner.

Vinneren aksepterer nødvendige endringer i gevinsten, som er betinget av faktorer som ligger utenfor Ayo Oslo’ innflytelsesområde. Premien sendes til vinneren pr. post til den adressen som er angitt ved påmelding. Etter avlevering av gevinsten til postvesenet, overgår risikoen til vinneren. Ayo Oslo er ikke ansvarlig for eventuelle skader pådratt i forbindelse med leveringen.

Ayo Oslo forbeholder seg retten til å (i) avlyse og / eller utsette konkurransen og / eller (ii) endre disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Ayo Oslo forbeholder seg retten til å utsette/kansellere konkurransen helt eller delvis dersom det er oppstått vanskeligheter som utgjør en fare for konkurransens integritet. Det skal spesielt gjøres bruk av denne muligheten i de tilfellene hvor tekniske årsaker, f.eks. virus i computer eller IT systemet, manipulasjon, feil i hard- eller softwaren, force majeur eller juridiske årsaker er grunnen til konkurransen ikke kan gjennomføres på foreskrevet forsvarlig måte. Hvis en slik avbrytelse av konkurransen er forårsaket av en deltakeres atferd, kan Ayo Oslo forlange erstatning for den oppståtte skaden. I tilfelle en konkurranse blir avbrutt og hvis konkurransen gjenopptas, informeres det om dette på den plattformen hvor konkurransen holdes. Det tas forbehold om

SPESIELT FOR INSTAGRAM

Ved deltakelse i konkurranser på Instagram krever det at deltakeren har hentet applikasjonen samt opprettet en profil. Det kan ikke deltas fra andre enheter eller plattformer, og ikke per mail.

For at Ayo Oslo har mulighet for å trekke lodd blant alle deltakere, kreves det at deltakeren innstiller sin profil slik at Ayo Oslo har adgang til profilens bilder. På den måten har Ayo Oslo, på grunn av Instagrams tekniske oppsett, ikke adgang til å se de bildene som er lastet opp på en privat profil.

Ayo Oslo forbeholder seg retten til å anmelde bilder av støtende karakter, samt til å utelukke deltakere ved opplasting av støtende bilder eller ved mistanke om juks.

Ayo Oslo’ konkurranser på Instagram er verken sponset eller assosiert med Instagram.

SPESIELT FOR FACEBOOK

Ved deltakelse i konkurranser på Facebook krever det at deltageren har en Facebook-profil. Det kan ikke deltas fra andre enheter eller plattformer, herunder e-post. Ayo Oslo bruker ved Facebook-konkurranser en ekstern applikasjon slik at konkurransen utbys av Ayo Oslo, og derfor ikke er assosiert med Facebook.

Ayo Oslo forbeholder seg retten til å fjerne bilder av støtende karakter, samt til å utelukke deltagere ved opplasting av støtende bilder eller ved mistanke om juks.